СТИПЕНДИЯ "Проф. Иван-Асен ПЕТКОВ"
ЗА БАКАЛАВЪР, Физически факултет на СУ,
специалност АМГ, модул "ГЕОФИЗИКА"

През 2015 г. фондация "Проф. Иван-Асен Петков" учреди стипендия на името на проф. Иван-Асен Петков за студенти от специалност АМГ, 3 или 4 курс, ориентирани към модул "Геофизика".
Стипендията е на стойност 500 лева за всеки семестър. Кандидатства се в началото на всеки семестър със следните докумети:
  1. Молба за отпускане на стипендията, с име, факултетен номер, записан семестър, адрес, телефон за връзка.
  2. Уверение, че е записан съответния семестър
  3. Копие от студентската книжка с всички взети изпити.
Документи се подават в катедра "Метеорология и Геофизика" при инспектор учебна дейност, града В, 4 ет. стая 54, тел. 02/8161311.

Стипендианти: