Отзиви


Отзиви
Уважаеми участници
в конференцията "Предизвикателството на пионерите",
посветена на 100 години от рождението на проф. Иван-Асен Петков
(30 октомври 2015, Физически факултет на СУ)

БЛАГОДАРИМ ВИ!

  • Благодарим за вашето участие и за вашето присъствие. Конференцията стана успешна, благодарение на вас.
  • Искаме да ви съобщим и добрата новина: вече имаме първите благодетели на обновената секция "Геофизика". Те дариха лични средства за бъдещото осъвременяване на обучението по геофизика: Мариана Енева и Светлана Николова.
  • По-долу ще намерите списък на участниците в конференцията, снимки от конференцията, както и обновен списък на доброволците, помогнали в организирането на събитието.
  • Всички събрани материали, включително и непубликуваните до сега, ще бъдат популяризирани на web-страница, посветена на проф. Петков (скоро ще бъде публикуван точния интернет адрес).
  • Поради големия успех на събитието катедра "Метеорология и геофизика" реши да организира ЕЖЕГОДНИ срещи "Да продължим делото на проф. Петков" в последния петък на месец октомври. Очакваме вашата подкрепа и предложения.
  • Електронната поща IPetkov100@phys.uni-sofia.bg продължава да према вашите мнения, предложения и въпроси.
Сърдечни благодарности от Инициативния комитет!

Доброволци, допринесли за реализиране на конференцията (по азбучен ред)
Божидар Маврудчиев (ГГФ, СУ) - предостави подробен списък със съвместните си публикации с проф. Петков.
Боян Бончев („Тита-Консулт“ ООД) - предпечатна подготовка на изданието "Предизвикателството на пионерите".
Валентин Василев (Физически факултет на СУ) - помогна за подредбата на обновената лаборатория по геофизика "Проф. Иван-Асен Петков".
Венета Коцева (Лесотехнически университет) - предостави досегашните си публикации на английски език за проф. Петков, който бяха обобщени, преработени, допълнени и публикувани в "Предизвикателството на пионерите".
Венера Набатова (бивш студент на проф. Петков) - предостави снимков материал.
Весела Самунджи (РЕСАК) - документира конференцията чрез поредица фотографии.
Виктор Гущеров (Физически факултет на СУ) - създаде страницата и обновява информацията за конференцията, обявена на интернет сайта на Физически Факултет.
Владимир Станчев (Кат. „Метеорология и геофизика“) - предостави хартиено копие от редица значими публикации на проф. Петков; сглоби махалния апарат "Аскания" в лабораторията по геофизика "Проф. Иван-Асен Петков".
Гергана Георгиева (Кат. „Метеорология и геофизика“) - водещ на втората научна сесия на конференцията; посредник при закупуване на демонстрационния сеизмометър; участва в подредбата на обновената лаборатория по геофизика "Проф. Иван-Асен Петков".
Данко Иванов (Кат. „Метеорология и геофизика“) - транспорт, монтаж и проверка на дарената аналитична везна.
Диана Йорданова (НИГГГ, БАН) - сканиране на статии на проф. Петков; предоставяне за временно ползване на апаратура от магнитната лаборатория на НИГГГ.
Димчо Йосифов (НТС по МДГМ) - подготовката на материала "Живот, посветен на геофизиката", публикуван в "Предизвикателството на пионерите", като неколкократно прекъсва почивката си в провинцията; води следобедната сесия на конференцията, присъствайки недоизлекуван след грипно заболяване, рискувайки здравето си; предостави копие на една много важна статия на проф. Петков, както и списък на съвместните си публикации с него.
Живка Михайлова (НИГГГ, БАН) - неколкократно разпространение на покани и програмата на конференцията сред служителите на НИГГГ.
Илияна Попова (НИГГГ, БАН) - търсене на статии на проф. Петков в библиотеката и кабинетите на НИГГГ, както и тяхното копиране; в деня на конференцията осигури, чрез бдителното си присъствие, материали за почти всички участници в конференцията.
Лилия Димитрова (НИГГГ, БАН) - сканиране на статии на проф. Петков; предоставяне за временно ползване на сеизмична апаратура.
Люба Димова (Кат. „Метеорология и геофизика“) - сканиране на редица статии на проф. Петков; търсене и сканиране на монографии на проф. Петков, включително и в централната университетска библиотека; помогна за почистването, обновяването на мебелите и подредбата на обновената лаборатория по геофизика "Проф. Иван-Асен Петков"; дейно участва в организацията на конференцията, винаги когато имаше нужда.
Людмила Петкова-Миленова (РЕСАК, София) - инициатива за конференцията; дарени средства; предоставени материали от семейния архив.
Мариана Енева (Imageair Inc., Reno, Nevada, USA) - за предоставен снимков материал; за посредничесвото при запупуване на демонстрационния сеизмометър; за професионалната корекция на английския текст "One of the pillars of the Bulgarian geophysics", включен в "Предизвикателството на пионерите".
Мария Филипова (Кат. „Метеорология и геофизика“) - прегледа всички томове на годишника на ФзФ от 1955 г. до 1995 г. в търсене на публикации на проф. Петков; дейно участие в организацията на конференцията, винаги когато имаше нужда.
Мартин Славчев (Кат. „Метеорология и геофизика“) - снимков материал от конференцията; подготовка на семинар В60 за церемонията по закриване на конференцията.
Милен Цеков (Кат. „Метеорология и геофизика“) - водещ на първата научна сесия на конференцията; осигури техническото обезпечаване на презентациите; организира отпечатването на книжката с програмата и абстрактите от конференцията.
Милена Христова (бивш студент на проф. Петков) - предостави снимков материал.
Минка Илиева (Кат. „Метеорология и геофизика“) - всестранна и безценна помощ: съставяне на списък с евентуални участници в конференцията; раздаване на покани; оповестяване на конференцията, особено сред колегите-пенсионери; предостави копия от съвместните си публикации с проф. Петков; предостави архивни материали, намерени в кабинета на проф. Петков и писани собственоръчно от него; предостави снимки от личния си архив; участва в съставянето и корекцията на текстове, включени в "Предизвикателството на пионерите".
Николай Петков (НИГГГ, БАН) - инициатива за конференцията; дарени средства; предоставени материали от семейния архив.
Николай Рачев (Кат. „Метеорология и геофизика“) - всестранна и безценна помощ: осигури средства от магистърска програма "Метеорология"; организира ремонта на лабораторията по геофизика "Проф. Иван-Асен Петков", кабинетите от секция "Геофизика", семинар В60, стълбището на сграда В; сканира статии на проф. Петков; връзка с деканското ръководство, осигуряване на зала, спонсорство за издаване на "Предизвикателството на пионерите"; организиране на монтаж на паметна плоча в Биологическия Факултет и много други дейности, допринесли за високото ниво на конференцията.
Радко Радков (РЕСАК, София) - сканира статии и снимки от семейния архив на проф. Петков.
Ренета Райкова (Кат. „Метеорология и геофизика“) - координатор на конференцията; сканира статии; работи по оформяне на изданието "Предизвикателството на пионерите", и други.
Светослав Симеонов (НИГГГ, БАН) - осигури финансови средства от страна на НИГГГ.
Снежана Василева (Кат. „Метеорология и геофизика“) - работи всестранно за осигуряване на материалното благополучие на конференцията: кетъринг; отпечатване на материали за конференциата; организация на семинар В60 за закриване на конференцията; приема по телефона материали и заявки за участие; набира на компютър архивни машинописни текстове и много други дейности, допринесли за добрата организация на конференцията.
Таня Томова („Тита-Консулт“ ООД) - работи по отпечатване на "Предизвикателството на пионерите"
Цветан Андреев („Тита-Консулт“ ООД) - отпечати и дари изданието "Предизвикателството на пионерите".
Цветан Симеонов (Кат. „Метеорология и геофизика“) - снимков материал от конференцията; подготовка на семинар В60 за церемонията по закриване на конференцията.
Физически факултет на СУ - осигури зала за конференцията; средства за ремонт на помещенията на катедра "Метеорология и геофизика".
Фондация „Иван-Асен Николов Петков“ - средства за закупуване на материалите за ремонта на лабораторията по геофизика "Проф. Иван-Асен Петков"; средства за закупуване на два нови уреда за лабораторията: демонстрационен сеизмометър и аналитична везна.
Катедра „Метеорология и геофизика“, СУ - средства от магистърска програма "Метеорология" за осигуряване на кафе-паузите, изработка на табелите за лабораторията, катедрата и паметната плоча в Биологичния факултет, юбилейни торбички и химикали.
Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География, БАН - средства за отпечатване на книжката с програмата и абстрактите от конференцията, средства за закриване на конференцията.
Център за приложение на спътникови изображения РЕСАК - логистична подкрепа на конференцията през целия период на подготовката и по време на провеждането ?: копирна техника, скенер, транспорт на везната от доставчика (Пловдив) до лабораторията.
Тита-Консулт - спонсорира изцяло издаването на "Предизвикателството на пионерите": техническо оформяне, корекция, предпечат и печат.


Участници в конференцията, по азбучен ред:

Ана Братоева, гл. ас.
Ангел Ангелов, доц., УАСГ
Ангел Божанов, доц, ВТС
Антония Мокрева, докторант, НИГГГ - БАН
Асен Дюлгеров, АУРЕ
Ася Петкова, брокер
Божидар Маврудчиев, проф. дгмн, ГГФ - СУ
Бойко Рангелов, проф. д-р, МГУ
Боян Бончев, Тита-Консулт
Валентин Василев, физик, ФзФ - СУ
Ваня Петкова, физик, пенсионер
Васил Андреев, член. кор., НИМХ - БАН
Венета Коцева, доц. д-р, ЛТУ
Весела Самунджи, инж. , РЕСАК
Веселина Илиева, проф. , НБУ
Виктор Гущеров, д-р, ФзФ - СУ
Вирджиния Долчнкова, доц. д-р, БФ - СУ
Владимир Канев, Новеле ООД
Владимир Станчев, доц. д-р, ФзФ - СУ
Вълко Гергелчев, проф. д-р, ГИ-БАН, НИПИ
Гаро Мардиросян, проф. д-р, ИКИТ-БАН
Георги Георгиев, пенсионер
Георги Георгиев, проф. д-р, ГГФ - СУ
Георги Георгиев, доц. д-р, МГУ
Георги Димов, ст.н.с. д-р, КГ
Георги Илиев, стюард
Георги Милев, проф, ИКИТ - БАН
Георги Панов, ст.н.с., ГИ - БАН
Гергана Георгиева, гл. ас. д-р, ФзФ - СУ
Гинка Янкова, д-р, АсНАО
Даниела Йорданова, доц. дфн, НИГГГ - БАН
Димо Солаков, чл. кор., НИГГГ - БАН
Димчо Йосифов, проф. дгн, НТС по МДГМ
Димитър Димитров, НИГГГ - БАН
Димитър Мърваков, доц. д-р, ФзФ - СУ
Димитър Сираков, проф. дфн, НИМХ - БАН
Дойно Петков, доц., ИКИТ - БАН
Драгомир Господинов, доц. д-р, ФзФ - ПУ
Екатерина Бъчварова, проф., науч. секрт. БАН
Елисавета Пенева, доц. д-р, ФзФ - СУ
Елисавета Петкова, икономист, пенсионер
Емилия Георгиева, доц. д-р, НИХМ - БАН
Желязка Зидарова, геофизик, НИПИ
Златомир Димитров, физик, РЕСАК
Иван Лалов, проф. дфн, ФзФ - СУ
Иван Парушев, студент, МГУ
Иван Чонос, инж., пенсионер
Илия Йовев, доц. д-р, УАСТ
Йонка Маринова, архит., директор АОС
Катя Кънева, социолог
Кирил Велковски
Кирил Петков, проф., ТУ по ЕЛПТТ
Клара Бояджиева, доц. д-р, ГИ - БАН
Климент Бурин, физик, Тита-консулт
Красимира Петкова, доц., ЛТУ
Кристиян Миленов, архитект, АУРЕ
Лилия Димитрова, доц. д-р инж., НИГГГ - БАН
Лиляна Турналиева, инж., ИА ЕСМИС
Люба Димова, докторант, ФзФ - СУ
Любка Пашова, доц. д-р, НИГГГ - БАН
Людмила Петкова-Миленова,геогр., ЦЛСИ, РЕСАК
Магдалена Георгиева, геофизик, ПТП и ТК
Мариана Енева, д-р, Imageair Inc. (USA)
Мария Коларова, доц. , НИМХ - БАН
Мария Марчовска, инж.
Мария Стойчева-Шамати, гл. ас. д-р, НИГГГ - БАН
Мария Филипова, студент, ФзФ - СУ
Мария Явачкова, доц. д-р, ИЯИЯЕ - БАН
Мери Ковачева, проф. дфн, НИГГГ - БАН
Милен Цеков, гл. ас. Д-р, ФзФ - СУ
Милена Миланова, докторант, ФзФ - СУ
Милена Христова, доц. др.м., пенсионер
Милко Хараланов, инж., НИГГГ - БАН
Минка Илиева, доц. д-р, ФзФ - СУ
Младен Денев, пенсионер
Наталия Килифарска, проф. д-р, НИГГГ - БАН
Никола Бонев, доц., ЦХигиена
Николай Витанов, проф. дфн, ФзФ - СУ
Николай Джерахов, доц., МГУ
Николай Петков, доц., НИГГГ - БАН
Николай Рачев, доц. д-р, ФзФ - СУ
Нина Джерманова, доц. д-р инж., ФзФ - СУ
Павел Миленов, инженер
Петко Колев, ТАНГРА ОБФ
Петко Недялков, доц. д-р, ФзФ - СУ
Петко Неновски, проф. дфн, УЦКИТ - СУ
Петър Ставрев, проф., МГУ
Петя Калейска, НИГГГ - БАН
Пламена Райкова, докторант, НИГГГ - БАН
Ренета Димитрова, доц. д-р, НИГГГ - БАН
Ренета Райкова, доц. д-р, ФзФ - СУ
Румяна Мицева, доц., д-р, ФзФ - СУ
Светлана Николова, доц., д-р, CTBTO - Vienna
Светослав Симеонов, проф., НИГГГ - БАН
Снежа Василева, инспектор, ФзФ - СУ
Стела Симеонова, доц. д-р, НИГГГ - БАН
Стефан Бояджиев, доц., ГГФ - СУ
Стефан Даскалов, арх., АОС
Стефан Шанов, проф. дгн, ДГБ
Стойчо Колев, доц., БИОГ
Стоян Гашаров, доц. д-р, пенсионер
Таня Томова, Тита-консулт
Татяна Спасова, доц., НИМХ - БАН
Християн Цанков, гл. ас. д-р, МГУ
Христо Червенков, гл.ас. д-р, НИМХ - БАН
Цветан Андреев, Тита-консулт
Цветан Лачков, ЕлектронПрогрес
Цветан Симеонов, докторант, ФзФ, СУ
Цветанка Ковачева-Ангелова, геофизик, ТУП и ГК