Заявки


Заявки за участие
Моля, предварителна заявка за участие да изпратите по един от следните начини:
а) на e-mail: IPetkov100@phys.uni-sofia.bg
б) лично при инспектор Снежана Василева (Физически Факултет, сграда В, ет. 4, стая B54, тел. 028161311)
в) на адрес: Катедра "Метеорология и Геофизика", Физически Факултет, ул. Дж. Баучер 5, 1164 София.

Заявка за участие в конференцията посветена на проф. Иван-Асен Петков "Предизвикателството на пионерите", 30 октомври 2015, Физически Факултет, сграда А, ул. Дж. Баучер 5, 1164 София.

Име и фамилия:……………………………………………………………………………………
Длъжност*, титла:…………………………………………………………………………………
Месторабота*:………………………………………………………………………………………
Е-mail за обратна връзка: …………………………………………………………………………
Телефон**:……………………………………………………………………………………………

Заявка за участие изтеглете оттук

* За колегите пенсионери "Длъжност и месторабота" се отнасят за последната или за най-дългогодишно заеманата длъжност.
* За студенти вместо "Длъжност и месторабота" да се посочи учебно заведение и курс на обучение.
** Телефон за връзка е задължителен в случай, че няма посочен e-mail.